Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
за одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект :“Външно кабелно ел.захранване – 20 кV и БКТП – 20 / 0,4 кV за къща за гости „Панорама“ в ПИ № 12961.426.136, м .Милкина ливада – гр.Вършец“
Община Вършец, област Монтана уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.128, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник бр.66 от 26 юли 2013 г. е публикувано Решение № 287 от 31май 2013 г на Общински съвет – гр.Вършец, с което се одобрява Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект :“Външно кабелно ел.захранване – 20 кV и БКТП – 20 / 0,4 кV за къща за гости „Панорама“ в ПИ№ 12961.426.136, м .Милкина ливада – гр.Вършец“ с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатори: 12961.423.303 – ул.”Васил Априлов”, 12961.423.293 – ул.”Червени камък”, 12961.423.258 – ул. „Трети март”, 12961.423.271 – ул. „Хисаря”, и 12961.426.26 – земеделски път в м. „Милкина ливада”, до ПИ 12961.426.136 в местността „Землище Вършец”.

Подробният устройствен план е изложен в стая № 306 в сградата на Общинската администрация, отдел „Устройство на територията“.

На основание чл.128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересовани- те лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – парцеларен план, до общинска администрация – Вършец.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ