Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
за одобряване Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект :“Водопроводно отклонение на къща за гости „Панорама“ в ПИ № 12961.426.136, м. Милкина ливада – гр.Вършец“
Община гр.Вършец, област Монтана уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.128, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник бр.66 от 26 юли 2013 г. е публикувано Решение № 287 от 31май 2013 г на Общински съвет – гр.Вършец, с което се одобрява Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект :“Водопроводно отклонение на къща за гости „Панорама“ в ПИ№ 12961.426.136, м. Милкина ливада – гр.Вършец“, с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатори: 12961.426.26 – земеделски път в м. Милкина ливада, до ПИ 12961.426.136 в местността, землище Вършец, който е изложен в стая № 306 в сградата на Общинската администрация Вършец.

На основание чл.128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – парцеларен план, до Общинска администрация – Вършец.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ