Обяви


ОБЯВА
за инвестиционно намерение
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец - гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Долна Бяла Речка, с. Горна Бяла Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с.Черкаски, с. Драганица.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Върщец, кметства - гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Долна Бяла Речка, с. Горна Бяла Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с.Черкаски, с. Драганица или в РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението:
Инвестиционното намерение включва изграждане на конвенционално осветление, изграждане на стълбове, изграждане на демонстрационна фотоволтаична осветителна система, изграждане система за управление на осветлението и рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и всички села от общината. Рехабилитация на уличното осветление ще се състои в подмяна на съществуващата въздушната електрическа мрежа, както и монтаж на нова на местата където преди е нямало осветителна уредба. В централната пешеходна част на гр. Вършец и парковите площи ще се изгради нова кабелна тръбна мрежа положена в PVC тръби в изкоп. Амортизираните стълбове ще бъдат поетапно демонтирани. За да се намали разхода на енергия се предвижда: 1. Използване на осветителни тела с НЛВН /натриева лампа високо налягане/ с мощност 50W, 70W и 100W от ново поколение с повишен светлинен добив и експлоатационен срок. Ще се използват осветители с подобрено светлоразпределение. 2. Намаляване на силата на светене на лампите в часовете с намалено движение – вечерно време от 23h до 6h сутринта. За тази си цел е предвидено уличните осветителните тела да са с енергоспестяваща Bi-power система 100W/70W и НЛВН 70W ,като превключването ще става автоматично.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.

Местоположение на площадката: Община Вършец –на територията на гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бяла Речка, с.Горна Бяла Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с.Драганица

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
По време на строителството и експлоатацията няма да се използват природни ресурси

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
В процеса на изкопните дейности и строителството в гр. Вършец ще се генерират характерни за строително-монтажните дейности отпадъци. Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта:
Строителни отпадъци
Изкопни земни маси
При изпълнение на изкопните работи за изграждането на нова кабелна тръбна мрежа положена в PVC тръби ще се генерират минимални земни маси, които ще бъдат върнати за обратен насип. Състав на отпадъците –земна почва, камъни. В централната пешеходна част и парковите площи на гр. Вършец ще се изгради нова кабелна тръбна мрежа при което ще се генерират отпадъци от изрязването на асфалт.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:
Не се очакват.


инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ