Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник бр.28 от 19 март 2013 г., е публикувано Решение № 238 от 27 февруари 2013 г на Общински съвет – гр.Вършец, с което се одобрява частично изменение на подробния устройствен план на гр.Вършец, отнасящо се за новообразуваните квартали 90 и 90а, съгласно разработения проект.

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от деня на обнародва му в „Държавен вестник“, чрез Общинска администрация Вършец пред Административен съд – Монтана.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ