Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.32, ал.13А, § 4к, ал.6 ППЗРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ, в Държавен вестник (бр.2 от 8.01.2013 г.) областният управител на област Монтана със Заповед № ДС 11-5 от 17.12.2012 г. е одобрил план на новообразуваните имоти и регистър към него за отделни имоти за местността „Манчовото“ в землище на гр.Вършец, която е отменена в частта й за имоти № 421.4 и № 421.10.

С този план за новообразуваните имоти се обособяват имоти, както следва:
1. В изпълнение на Решение от 02.02.2011 г. по административно дело № 523/2010 г.: -
- имот № 421.57 с площ 600 кв.м на Георги Николов Видолов; -
- имот № 421.58 с площ 433,86 кв.м на Община Вършец; -
- имот № 421.59 с площ 1000 кв.м на Софроний Петров Павлов; -
- имот № 421.60 с площ 2665,60 кв.м на Община Вършец.
-
2. В изпълнение на Решение от 29.12.2010 г. по административно дело № 539/2010 г.:
- имот № 421.54 с площ 537,25 кв.м на Община Вършец;
- имот № 421,55 с площ 1702,97 кв.м на наследници на Марин Гаврилов Копривски;
- имот № 421.56 с площ 750,05 кв.м на Борис Георгиев Методиев.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областен управител – Монтана, пред Районен съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“, съгласно § 4к, ал.6 ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и §19 ЗИДАПК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ