ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
ОТНОСНО определяне границите на районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозване на територията на община Вършец за 2013 година


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ