Обяви


ПОКАНА
До участниците в в открита процедура с предмет „Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект"
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл.69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 69а, ал.2 от ЗОП на Комисия, назначена със Заповед 374/30.07.2012 г. на Кмета на Община Вършец за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в открита процедура с предмет: „Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията на Наредба 04/21.05.2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ /Парц. IV/ в кв. 90 по плана на гр. Вършец", Ви уведомяваме, че на 14.09.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Вършец, гр. Вършец, бул. „България” №10 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти, съдържащи се в Плик №3 – „Предлагана цена” на подадените оферти за участие на участниците в процедурата.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.



  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ