БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАБРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН
Уведомяваме гражданите на община Вършец, че периодът от 01 април до 31 октомври се определя като „пожароопасен сезон” поради повсеместните случаи на пожари, възникнали в резултат от палене на стърнища,слогове и др.

В този период категорично се ЗАБРАНЯВА изгарянето на стърнища и други растителни остатъци (слама, сухи треви, храсти и други) в земеделски земи, горски масиви, крайпътни канавки и др., без изричното разрешение на фитосанитарните и противопожарните органи, съгласувано с кмета на общината.

Лицата, причинили пожар носят наказателна отговорност както за причинените щети, така и съгласно Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за защитените територии.

При всички случаи на пожари, засягащи или застрашаващи защитените територии, обявените вековни и/или забележителни дървета, веднага да се сигнализира на РИОСВ – Монтана на „зеления телефон“ 096/300-961.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ