Обяви


ЗАБРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН
Уведомяваме гражданите на община Вършец, че периодът от 01 април до 31 октомври се определя като „пожароопасен сезон” поради повсеместните случаи на пожари, възникнали в резултат от палене на стърнища,слогове и др.

В този период категорично се ЗАБРАНЯВА изгарянето на стърнища и други растителни остатъци (слама, сухи треви, храсти и други) в земеделски земи, горски масиви, крайпътни канавки и др., без изричното разрешение на фитосанитарните и противопожарните органи, съгласувано с кмета на общината.

Лицата, причинили пожар носят наказателна отговорност както за причинените щети, така и съгласно Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за защитените територии.

При всички случаи на пожари, засягащи или застрашаващи защитените територии, обявените вековни и/или забележителни дървета, веднага да се сигнализира на РИОСВ – Монтана на „зеления телефон“ 096/300-961.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ