Обяви


РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА
Във връзка с приетата от Общински съвет гр. Вършец Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Вършец Ви напомняме, че домашните кучета е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат подложени на ветеринаро-медицинска и административна регистрация.

Ветиринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред, определен от Закона за ветиринарно-медицинската дейност и се съпровожда от задължителна имунопрофилактика и дехелминтизация.

Административната регистрация се извършва от определени с Заповед на кмета на община Вършец служители в Общинска администрация - Вършец при представяне на декларация и документ за ветиринарно-медицинска регистрация.

При неспазване, нарушителите подлежат на санкции.

Регистрацията се извършва от експерта по екология в Община Вършец.

Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок до 15 дни от деня на придобиването им.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ