Обяви


Публична покана за събиране на оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Изготвяне на работен проект въз основа на съгласуван идеен проект - фаза ІІ на инвестиционен проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец"
Документи за кандидатстване:

Публична покана

Декларация
Техническа оферта
Ценова оферта
Списък на договори
Административни сведения
Списък на правоспособните проектанти
Декларация по чл. 47
Проект на договор
Техническо задание  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ