Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ
О Б Я В Л Е Н И Е
06.12.2011г.

На основание чл.25, ал.4 от ЗОС, във връзка със Заповед № 368/30.11.2011 г., на Кмета на община Вършец за отчуждаване на част от имоти с идентификатори 12961.425.284, 12961.425.298, 12961.425.289 и едноетажна паянтова стопанска сграда с идентификатор 12961.425.289.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г., уведомявам: Дарина Енева Панчева - собственик на ПИ 12961.425.284, Пламен Николов Павлов и Никола Павлов Петков - съсобственици на ПИ 12961.425.298, Георги Михайлов Теодосиев и Борка Георгиева Теодосиева - съсобственици на ПИ 12961.425.289 и построената в същия имот сграда с идентификатор 12961.425.289.3, че обезщетението по процедурата за отчуждаване на частите от поземлените им имоти и сграда е внесено в Обеденена Българска Банка /ОББ/ клон Вършец по новооткрите банкови сметки на правоимащите собственици и ще се изплаща, считано от 27.12.2011 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
/инж. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ