ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 28 март 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 11 точки.

Общинските съветници актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Местните парламентаристи взеха решение за допускане изработването на частично изменение на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план на гр. Вършец.

Съветниците предоставиха имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.
Общинският съвет разреши предоставянето на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев.

Общинските съветници дадоха съгласие Дирекция Природен парк „Врачански балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
Стартиране на процедура за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - публична общинска собственост, с участие на жителите на град Вършец бе една от интересните теми за дебат на заседанието.
Общинските съветници приеха за сведение годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата ( 2015- 2019 г.) и утвърдиха Стратегически план за подобряване на спортното и туристическо предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

Съветниците взеха решение за отпускане на годишна субсидия от 600 лева на Пенсионерски клуб „Пробуда“ – кв. Заножене, съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 г. на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

На заседанието бе гласувана отмяна на разпоредбите и изменение на три члена от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г., поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


29.03.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ