ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура.

Комисия, определена от председателя на ДАЗД, разглежда постъпилите кандидатури на национално ниво в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:
o Активност
o Креативност
o Толерантност
o Ангажираност към обща кауза
o Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
o Ориентираност към резултати
o Организаторски умения
o Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
o Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
o Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Ако кандидатстването е по направление а), б) или в), кандидатът следва да прикрепи към формуляра за кандидатстване протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за неговата номинация.

Кандидатите за членове на Съвета могат да изпращат документи за кандидатстване в срок до 24 май 2018 г. по пощата, на адрес: гр. Вършец, бул. България“ № 10 – Общинска администрация, или по електронен път на адрес: admin_varshetz@mail.bg.

Комисия, назначена от кмета на община Вършец, в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга, разглежда постъпилите кандидатури и извършва подбор за членове на Съвета в срок до 30 май 2018 г.

Комисията изпраща по три кандидатури във всяко от четирите направления до областния управител до 15 юни за извършване на подбор на областно ниво.

Формуляр за кандидатстване и образец на мотивационно писмо можете да изтеглите от :
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо


20.03.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ