ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР
В рамките на реализирането на проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г., представители на водещия партньор община Вършец взеха участие в семинар по Дейност 6 от проекта.

Двудневният семинар на тема „Спортно-рекреативни и туристически възможности в трансграничния регион Вършец-Пирот“ се проведе в град Пирот в периода 19-20 февруари 2018 г. с участието на повече от двадесет участници от двете страни на границата.

В програмата на семинара бяха включени теми, свързани с развитието на спортно-рекреативните и туристически обекти в община Вършец и в Пирот, развитие на ученическия спорт в трансграничния регион, обмен на добри практики и посещение на спортни обекти в град Пирот. Беше представена разработената в рамките на проекта „Стратегия за развитие на спортния туризъм в трансграничния регион Вършец-Пирот“.

Татяна ПЕТРОВА
______________________________________________________________________________
Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


27.02.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ