ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 31 януари 2018 г. от 13.00 часа в Заседателната зала община Вършец. На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници. Приетият дневен ред бе от 14 точки.

Акцент на заседанието бе приемането на стратегическия за дейността на община Вършец документ - Бюджет 2018 г. Бюджетът на община Вършец – 2018 г. бе единодушно гласуван с 13 гласа „за“ от всички общински съветници.

Общият размер на Бюджет 2018 г. по приходната и разходната му част е в размер на 7 418 941 лв., в т.ч. за местни дейности - 3 770483 лв. и за делегирани от държавата дейности – 3 648 458 лв.

През 2018 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци, като размера на дофинансиране на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване е 320 000 лв. от собствените приходи на общината.

Инвестиционната програма на общината за 2018 г. е доста амбициозна и е на стойност 1 667 696 лв., насочена предимно към подобряване на инфраструктурата на гр. Вършец.

Най-големият обект, който общината предвижда да реализира, обхваща реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура по участъци от следните улици: „Васил Левски“, „Цар Иван-Асен II“, „Христо Смирненски“, „Княз Борис I“, „Стефан Стамболов“, „Христо Ботев“, „Д-р Дамян Иванов“, „Елин Пелин“, „Иван Вазов“, „Борова гора“, „Никола Вапцаров“ и „Георги Бенковски“.

Предвидени са средства за дейности по реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“ в гр. Вършец; ремонт на улични и тротоарни настилки на вътрешната улична мрежа; закупуване на багер и камери за видеонаблюдение.

Очаква се да стартира изпълнението на проектите, за които общината е сключила договори по ПРСР 2014-2020 г. през 2017 г. Общата им стойност е 5 569 866,27 лв.

1. Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“ по Договор № 12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В проекта са включени дейности по реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки на участъци от следните улици: „Янко Сакъзов“, „Цар Симеон“, „Христо Ботев“, „Първа“, „Никола Вапцаров“, „Васил Априлов“, „Липа“ и „Найден Геров“. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 952 332,79 лева без ДДС.

2. Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“по Договор 12/07/2/0/00757/ 18.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР.
В проекта са включени дейности по реконструкция на участъци от двата общински пътя – цялостно преасфалтиране, нови тротоарни настилки, банкети, отводнителни окопи, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 3 366 961,86 лева без ДДС.

3. Проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по Договор 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР.
Проектът включва дейности за основен ремонт и обновяване на съществуваща двуетажна масивна сграда на общинска музейна колекция в гр. Вършец. Ще бъде извършен ремонт на покрива, ремонт на фасадите и вътрешно-ремонтни работи на помещенията.
Предвижда се също и доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване за музея. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 250 571,62 лева без ДДС.

Карта на предвидените за реконструкция и ремонт улична и водопроводна мрежа на град Вършец (без кв. Заножене) можете да видите ТУК.

Карта на предвидената за реконструкция и ремонт улична мрежа на КВ. ЗАНОЖЕНЕ можете да видите ТУК.01.02.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ