ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 ГОДИНА
Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Вършец за 2018 г. се проведе на 24.01.2018 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън”.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров, зам.-кметът Петър Стефанов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова, общински съветници, служители от Общинска администрация, представители на неправителствени организации. Интересът към проектобюджета на общината от страна на местната общност, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, за съжаление отново бе традиционно слаб.

Кметът на общината инж. Иван Лазаров направи мултимедийна презентация на проектобюджета, в която бе представена рамката на бюджета, инвестиционната програма на общината, проектите, финансирани по Европейски програми, по които общината работи и план-сметка за изразходване на средствата от туристическия данък. Според кмета на общината Бюджет 2018 е един добре балансиран, реалистичен и изпълним бюджет.

Основните цели, които общинската администрация си поставя са: запазванe обема и повишаване качеството на публичните услуги, предоставяни от общината; запазване нивото на функциониране на всички дейности, финансирани от бюджета на община Вършец през 2018 г.; повишаване събираемостта на вземанията и оптимизация на разходите; запазване размерите на местните данъци и такси; развитие на публичната и частна общинска собственост; икономическо развитие на общината и увеличаване на заетостта; максимално усвояване на всички средства, спечелени от Общината по одобрени проекти.

Общият размер на проекта за Бюджет 2018 г. на община Вършец по приходната и разходната му част е в размер на 7 418 941 лв. , в т.ч.за местни дейности – 3 770 483 лв. и за делегирани от държавата дейности – 3 648 458 лв.

През 2018 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци. Ръководството на общината вече шеста година прави всичко възможно за запазване на таксата, като за целта дейността се дофинансира от общинския бюджет. За 2018 г. е отделена най-голямата досега сума за дофинансиране, в размер на 320 000 лева, което за малка община като нашата е почти непосилно, сподели кметът Лазаров.

Инвестиционната програма на Общината за 2018 г. е доста амбициозна и е на стойност 1 667 696 лв., при 549 552 лв. за 2017 г.
В капиталовите разходи са включени строителство и ремонт на улици, тротоари и подмяна на водопроводи. По проекти, финансирани от Фонд „Земеделие“, ПМС № 260 от 24.11.2017 г. и собствени средства, ще бъдат ремонтирани общо 20 улици в различни райони на града.

Планираната сума от туристически данък за 2018 г. е 40 000 лева.
Очаква се средствата по проектите, за които Общината сключи договори и ще изпълнява през 2018 г. по Европейски програми да са в размер на 3 290 494 лв.

Бюджетът за 2018 г. ще бъде внесен за разглеждане и окончателно утвърждаване от Общинския съвет в края на месеца.

Евелина ГЕОРГИЕВА


24.01.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ