ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2018 година”, което ще се проведе на 24.01.2018 г. (сряда) от 10.00 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „СЪНИ ГАРДЪН” - Вършец.

Проектът ще бъде внесен за разглеждане и утвърждаване на заседание на Общински съвет – Вършец в края на месец януари 2018 година.
В тази връзка, Общинска администрация ще събира предложения по проекто-бюджета до 29. 01.2018 г.

Проектът за бюджет на община Вършец е разработен в съответствие с:
- Закона за публичните финанси;
- Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.;
- Стратегия за развитие на общината;
- Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2018 г. са :
- Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество;
- Реконструкция и изграждане на материално – техническата база на публичната и частна общинска собственост;
- Икономическо развитие и увеличаване на заетостта.

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 7 418 941 лв.

За капиталови разходи , финансирани с бюджетни средства са разчетени 1 667 696 лв., от които:
- целева субсидия за капиталови разходи – 314 800 лв.
- от собствени приходи и преходен остатък – 1 352 896 лв.

Можете да изпращате предложенията си на адрес : гр.Вършец, бул.”България” № 10, до председателя на Общински съвет Вършец или до кмета на община Вършец, както и на електронен адрес: admin_vasrshetz@mail.bg


18.01.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ