ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Последната за 2017 г. сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 22.12.2017 г. от 13 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 от общо 13-те общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 6 точки.

Общински съвет - Вършец взе решение за приемане на инвестициите в активи - публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД - гр. Монтана през 2017 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

Местните парламентаристи разрешиха искане за прилагане на регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., относно уреждане на дворищна регулация за придаваема по регулация площ от 119 кв.м. от поземлен имот, собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД (бившата поликлиника) към поземлен имот, собственост на „Хубев“ ЕООД, гр. Враца (бившия Военен санаториум).

На днешното заседание общинските съветници приеха актуализирания поименен списък за капиталови разходи на община Вършец за 2017 година.

Съветниците одобриха предложените от Общинска администрация – Вършец план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2018 г.

Общинските съветници утвърдиха въвеждането на системата на делегиран бюджет в Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец от 1 януари 2018 г.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров закри заседанието с пожелание за весели коледни и новогодишни празници, като благодари на общинските съветници за свършената през годината работа и за взетите решения в полза на обществото.

Кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров се присъедини към пожеланията за здраве, щастие и успехи през Новата година и подчерта, че Общински съвет и Общинска администрация трябва да бъдат от един отбор и да работят заедно за разрешаване проблемите на жителите на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА


22.12.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ