ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
На 26.10.2017 г. в гр. Вършец, хотел „Съни гардън" се проведе eднодневно поддържащо обучение, предназначено за всички 41 домашни помощника, персонал по проект BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим живот в община Вършец“, финансиран по ОП „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Поддържащото (надграждащо) обучение включи решаване на конкретни казуси, индивидуални консултации, споделяне на добри практики. Темите на обучението бяха индентифицирани в процеса на реалното предоставяне на услугите, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите и на персонала за предоставяне на тези услуги. По време на обучението бяха дискутирани следните теми: Как да реагирате, когато някой се оплаква от вас или ви атакува?; Превенция на престъпленията срещу личността; Превантивна дейност и препоръки за общуване с лица, страдащи от психични заболявания; Препоръки за социална работа с възрастни хора. Бяха показани и два филма за домашни помощници, споделящи добри практики. Лектор на обучението беше Евелина Такова – експерт с дългогодишен опит в областта на социалните дейности.

Основната цел на проект BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим живот в община Вършец“ е осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на социалните услуги в общността.

Специфичните цели са:
- Създаване на нова устойчива социална услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" за хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Създаване на заетост, свързана с функционирането на новата социална услуга; - Превенция на риска от институционализация на хората с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Предоставяне на качествени интегрирани услуги в новосъздадения Център чрез подбор, обучение, супервизия и методическа подкрепа на персонала.

Общата стойност на проекта е 499 896,60 лева. Проектът стартира на 27.09.2016 г. и приключва на 27.07.2018 г.

Таня ПЕТРОВА

__________________________________________________________________
Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец” ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0290-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


18.12.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ