ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 14.12.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Общинските съветници взеха решение за допускане изработването на частично изменение на ПУП за изготвяне на Подробен устройствен план за Санитарно - охранителни зони – пояс 1 на сондажи 1ХГ и 2ХГ - публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землището на с. Спанчевци, м.“Топилата“.

Общинският съвет даде съгласие за допускане изработването на частично изменение на ПУП за създаване на вътрешна граница за разделяне на поземлен имот, находящ се в м.“Чуката“, с площ 1000 кв. м на два самостоятелни имота, като външните граници на имота не се засягат и не се променят с отреждане на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно застрояване“.

Местните парламентаристи предоставиха имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,ал. 2 от ЗИДЗСПЗЗ.

Съветниците определиха за представител на Община Вършец в свиканото за 20.12.2017 г. извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Монтана инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, като гласуваха изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

На днешното заседание местните парламентаристи приеха предложената от Общинска администрация актуализация на бюджет 2017 г. Поради формиран дефицит в бюджета на ДГ „Слънце“ и ЦПЛР – ОДК за изплащане на ноемврийски заплати на персонала и изплащане на средства за работно облекло, съветниците увеличиха бюджета на дейност „Детски градини“ в частта на Дофинансирани от държавата дейности със сумата от 38 600 лева и на дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ – с 6 400 лв., за сметка на намаляване бюджета на дейност „Общинска администрация“ в частта Дофинансирани от държавата дейности с 45 000 лева.

Бе приета Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2018 г.

Съветниците определиха за представител на Община Вършец в Комисия за изработване на областна здравна карта Ивайло Цветанов – председател на Постоянната комисия по здравеопазване към ОбС Вършец.

Общинските съветници отпуснаха еднократна финансова помощ от бюджета на ОбС, в размер на 300 лева на Дамяна Георгиева Петрова.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Евелина ГЕОРГИЕВА


14.12.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ