БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 24.11.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 8 точки.

Общинският съвет прие за сведение отчета за изпълнението на бюджета на община Вършец към 30.06.2017 г.

Съветниците разгледаха и взеха решения по Докладна записка от кмета на община Вършец относно кандидатстване по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и одобриха споразумение за партньорство между бенефициента Община Берковица и партньора по проекта – Община Вършец.

На днешното заседание Общинският съвет прие Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии, собственост на община Вършец и одобри промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/.

Местните парламентаристи предоставиха имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,ал. 2 от ЗИДЗСПЗЗ.

Общинските съветници отпуснаха еднократна финансова помощ от бюджета на ОбС, в размер на 300 лева на Елена Силвиева Петрова и на Първолета Георгиева Иванова, и еднократна помощ от 1000 лева на Кирил Иванов Герасимов.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Евелина ГЕОРГИЕВА


24.11.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ