БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 26.10.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 6 точки.

Общинските съветници актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Бе взето решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 6 броя недвижими имота - частна общинска собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

Местните парламентаристи предоставиха имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,ал. 2 от ЗИДЗСПЗЗ.

На днешното заседание бяха приети за сведение докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства на читалищата в община Вършец за 2016 г.

Съветниците разгледаха и взеха решение относно писмо от администрацията на президента на Република България, касаещо опрощаване на дължими държавни вземания на Найден Димитров Якимов от с. Черкаски.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Евелина ГЕОРГИЕВА


26.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ