ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

РЕМОНТИРАТ ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Община Вършец спечели поредния европейски проект. На 25 октомври 2017 г. кметът на общината инж. Иван Лазаров подписа в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. София Договор № 12/07/2/0/00815/25.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Отпуснатата финансова помощ е за реализирането на проект на община Вършец: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция”.

Проектът включва дейности за основен ремонт и обновяване на съществуваща двуетажна масивна сграда на общинска музейна колекция в гр. Вършец – сграда, паметник на културата от местно значение. Ще бъде извършен ремонт на покрива, ремонт на фасадите и вътрешно-ремонтни работи на помещенията.
Предвижда се също и доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване за музея.

Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 250 571,62 лева без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца от датата на подписването му.

Евелина ГЕОРГИЕВА


26.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ