БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29.09.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 от общо 13-те общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Общинските съветници приеха отчета на Бюджета на Община Вършец за 2016 г.

Бе взето решение за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Общинския съвет взе решение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2017 година.

Местните парламентаристи разрешиха допускане на частично изменение на подробния устройствен план на гр.Вършец, отнасящ се за изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлени имоти, собственост на Петрини Алипиев Маринов от гр.Враца от земеделска в неземеделска земя с отреждане – „за къща за гости – семеен хотел“.

Съветниците разгледаха Докладни записки относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

На заседанието общинските съветници утвърдиха функционирането на 4 маломерни паралелки в гимназиална степен на СУ „Иван Вазов“ – Вършец за учебната 2017/2018 г.

Общинския съвет отпусна от собствения си Бюджет за 2017 г. сумата от 400 лева на председателя на Инициативния комитет за изграждане на войнишки паметник в село Долно Озирово.

Общинските съветници взеха решение за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на ОбС, в размер на 300 лева на Вера Борилова Симова.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Евелина ГЕОРГИЕВА


02.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ