БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

УСПЕШНО ПРОВЕДЕН TРАНСГРАНИЧЕН ПАРТНЬОРСКИ ФОРУМ
Община Вършец беше организатор и домакин на трансграничен партньорски форум в периода 27-29 септември 2017 г. в Спа Хотел „АТА“ - гр. Вършец. Събитието се провежда в рамките на проект № CB007.1.11.143, „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор за субсидия № РД-02-29-262/22.11.2016 г., финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна линия № CCI 2014TC16I5CB007, приоритетна ос „Туризъм”.

Община Вършец е водещ партньор по проекта от българска страна, а от сръбска - Спортен център Пирот.

Основни акценти на форума бяха:
• Представяне ролята на публичния сектор в трансграничното развитие на туризма;
• Представяне на участието на НПО в промоцията на туризма;
• Публично-частното партньорство в изграждането на туристическа и спортна инфраструктура в трансграничен регион Вършец - Пирот.

Форумът беше открит официално на 27.09.2017 г. с приветствия от кмета на община Вършец - инж. Иван Лазаров и директора на Спортен център Пирот – Ненад Джорджевич.

В събитието взеха участие над 40 участника, представители на партньорските организиции, туристическия бизнес, НПО, спортни организации и училища от трансграничния регион Вършец - Пирот.

По време на работните сесии бяха представени теми, свързани с развитието на туристическата и спортна инфраструктура, както и приноса на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия за развитието на туризма и спорта на територията на трансграничния регион.

Таня ПЕТРОВА

__________________________________________________________________________
Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


02.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ