БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2
Договор № 12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел и обхват на проекта:
Цел на проекта: изпълнение на дейности за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличните настилки с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението на моторни превозни средства и пешеходци, както и подобряване и изграждане на нови тротоарни площи, съоръжения и принадлежности в разглежданите участъци. Проектът е разработен в работна фаза в обхваща следните улици:


Наименование

Дължина

Предвидени дейности

1

Ул. „Янко Сакъзов” от ОТ213 до ОТ170, включително ул. „Ал. Константинов” от ОТ207 до ОТ206 и ул. „Цар Иван Асен II” от ОТ170 до ОТ171

647,14 м

Подлежащи на реконструкция са ул. „Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”, а на рехабитилация - ул. „Христо Ботев” и ул. „Първа”. Дейностите, предвидени за тези участъци са – разчистване на сервитута, общ обикновен  изкоп, фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари, направа на нова пътна конструкция и основа за тротоари, полагане на нови бордюри, направа на нови тротоари от бетонови плочи, монтаж на нови отводнителни дъждоприемни и ревизионни шахти, подмяна капаците на същуствуващи ревизионни шахти, цялостно асфалтиране от неплътен и плътен асфалтобетон, поставяне на хоризонтална и вертикална сигнализация.

2

Ул. „Цар Симеон” от ОТ170 до ОТ17

530,01 м

3

Ул. „Христо Ботев” от ОТ154 до ОТ64

523,34 м

4

Ул. „Първа” от ОТ64 до ОТ835

345,42 м

5

Ул. „Никола Вапцаров” от ОТ120 до ОТ136

168,20 м

6

Ул. ”Васил Априлов” от ОТ136 до ОТ103

211,80 м

7

Ул. „Липа” от ОТ524 до ОТ416

480,20 м

8

Ул. „Найден Геров” от ОТ416 до ОТ426

72,01 мОбщата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и рехабилитация, предмет на настоящия проект, е 2,97811 км.
Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 1 952 332,79 лева без ДДС Срок за изпълнение на договора – 36 месеца.


21.09.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ