ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29.06.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 10 точки.

Общинските съветници разгледаха и взеха решение по Докладна записка относно учредяване право на прокарване в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, през поземлени имоти - публична общинска собственост в гр. Вършец, за подмяна на съществуващ кабел СрН, който често аварира с кабел тип САХЕкТ 20 kV, захранващ трафопостове ТП 11 и ТП 13 в гр. Вършец.

Местните парламентаристи актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”

Местните законодатели взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. недвижими имота, частна общинска собственост на община Вършец.

Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2016 г. за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и отпуснаха от собствения си бюджет финансова помощ в размер на 2402,93 лв. на Медицинския център за разплащане на задължения към нотариус.

Общинският съвет даде съгласие за съвместно кандидатстване на община Вършец, Република България и Музей " Олтения", град Крайова, Република Румъния с проект № ROBG- 471 " Нови дестинации в трансграничния туризъм" по Покана за представяне на предложения 3, Програма Интеррег V-А Румъния - България 2014 – 2020 г.
Проектното предложение предвижда създадаването на нови туристически продукти – „Трансграничен музей“ от музея „Олтения“, Крайова и Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец.

Съветниците приеха изменение на Наредбата за рекламно – информационната дейност в община Вършец от 2004 г., касаеща отмяна на разпоредбата на чл. 6, т. 5 от Наредбата като незаконосъобразна.

На заседанието бе определено име на улица в с. Горно Озирово, съгласно докладна записка от кмета на селото Арахангел Петров. Улицата ще се казва „Крайречна“, тъй като се намира непосредствено до река Черна в селото.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на общинската сесия.

Евелина ГЕОРГИЕВА


29.06.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ