ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПРИЕХА ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Професионалната гимназия по икономика и туризъм да се влее в Средно училище „Иван Вазов“, което е средищно за общината, решиха общинските съветници на днешното си редовно заседание. Причината за преобразуването на ПГИТ е намалелият брой ученици през последните години и мотивът, че изкуственото поддържане на две средни училища в общинския център води до неефективност на разходите и допълнително забавя процеса на инвестиране в повишаване на качеството на образованието.

От новата учебна година в средищната детска градина „Слънце“ в град Вършец пък ще се влеят две детски градини – тези в кв. Заножене и в с. Долно Озирово, които ще продължат да функционират в досегашните си сгради като изнесени групи (втора и трета база) на детското заведение в общинския център. Целта е оптимизиране разходите за работни заплати, намаляване обема на административните разходи по управление, намаляване обема на документацията и документооборота в детските градини.

Местните парламентаристи одобриха и Общинската програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2017/2018 година, с която Общината ще кандидатства за финансиране по Националната програма «Оптимизация на училищната мрежа» на Министерство на образованието и науката. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за извършване на строително-ремонтни дейности в приемащото училище «Иван Вазов» и за погасяване на неразплатени разходи на преобразуваната професионална гимназия след вливането й в Средното училище.

Общинският съвет актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.“

Съветниците взеха решения за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на метален павилион - собственост на община Вършец; публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец; публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

ОбС предостави имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Бяха приети изменения в „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“.

Общинските съветници отмениха досегашната „Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Вършец от 2005 г. и на нейно място приеха нова Наредба.

За представител в общото събрание на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана бе определена Антоанета Коцина – общински съветник.

Съветниците решиха да отпуснат от собствения си бюджет парични награди по 50 лева на 10-те абитуриенти-отличници от Випуск 2017 на СУ „Иван Вазов“.

Бе взето решение относно попълване на квотата на съдебни заседатели в Районен съд – Берковица.

Разглеждане на молби за финансова помощ, изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бяха последните точки от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


25.05.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ