ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 31.03.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 от общо 13-те общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Местните парламентаристи приеха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общинския план за развитие на община Вършец 2014-2020 г., както и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вършец.

На заседанието бе актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г. и бяха предоставени имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Общинският съвет даде съгласие за допускане изработването на ПУП – парцеларен план за захранване с електроенергия и вода на поземлен имот в гр. Вършец, във връзка с подадено заявление от Жани Петров – управител на „МОНТ – ГРУП 2008“ ЕООД и одобриха ПУП - създаване и включване в регулация на квартали 79, 80, 81 и 82 в с. Долно Озирово, във връзка с подадени заявления от заинтересовани собственици.

Съветниците разгледаха Докладна записка от д-р Веселин Петков, управител на „Медицински център- Вършец“ ЕООД относно отпускане на финансова помощ за неразплатени сметки на Медицинския център за консумирана ел.енергия, годишна такса за рентгена, поддръжка на апаратура във физиотерапията и разрешиха отпускането на 2802,09 лв. от собствения си бюджет за погасяване задълженията на дружеството.

Общинските съветници взеха решение за предоставяне на еднократна финансова помощ от бюджета на ОбС в размер на 400 лева на Велика Тодорова.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


31.03.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ