ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 27.02.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 от общо 13-те общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 17 точки.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на медицинската лаборатория, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Общинските съветници приеха годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община Вършец за първата година от мандата на управление 2015 г. – 2019 г., отчет за дейността на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г. и отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2016 г.

Съветниците определиха кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров за представител на община Вършец в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, което ще се проведе на 28 февруари 2016 г. и да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията за 2016 г.

Те взеха решение относно заявление от Иван Георгиев с постоянен адрес гр. Враца, ул. „ Георги Апостолов „ № 1 А-3, с искане за одобряване на Парцеларен план за захранване с ел.енергия и питейна вода на ваканционно селище,което ще се изгради в северозападната част на новообразуван поземлен имот в гр. Вършец.

Общинските съветници предоставиха имоти по реда на чл.45ж., ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Съветниците веха решение съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ за имотите с НТП пасище, мери и ливади, които се определят за индивидуално и общо ползване за предоставяне по наем по на животновъдни собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Парламентаристите взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имота, частна общинска собственост на община Вършец.

Бе разгледано и взето решение относно заявление от Димитър Богоев с постоянен адрес : гр. Вършец, ул. “Република“ № 53, вх. А, ет. 2, ап. 4, с искане за промяна на допуснатото изработване на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна предназначението на поземлен имот в гр. Вършец от земеделска земя в неземеделска, с ново отреждане „за автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

Общинските съветници разгледаха и взеха решение относно промяна и допълнение на предишно решение на Общински съвет Вършец за учредяване правото на прокарване на инженерна инфраструктурна и право на строеж за реализиране на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“.

Бе прието предложение от ОбА за допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/.

Бяха актуализирани минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Вършец, съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози. Минимални цени: дневна тарифа - 0,65 лева на километър, нощна тарифа - 0,75 лева на километър. Максимални цени: дневна тарифа - 1,00 лев на километър, нощна тарифа - 1,10 лева на километър.

Бяха направени изменение на чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал. 1 от „ Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ .

Съветниците утвърдиха разходи на Местната комисия по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ - сумата от 155 лв. за закупуване на оборудване на Общински съвет – Вършец.

ОбС Вършец определи и упълномощи Антоанета Коцина – общински съветник от ОбС Вършец, да представлява Община Вършец на извънредното общо събрание на акционерите на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана, което ще се проведе на 24.03.2017 г. в административната сграда на болницата, включително от името на Община Вършец да изразява становища по свикването и провеждането на извънредно заседание общо събрание, по въпросите, включени в дневния ред и обсъждани на събранието, да гласува от името на община Вършец и да извършва всички необходими действия във връзка със защита правата на Община Вършец като съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


28.02.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ