Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 19.09.2019Г.
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 19 септември 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници.
Дневния ред беше от 11 точки и бе приет единодушно.

Общинският съвет гласува приемане на отчета на Бюджета на Община Вършец за 2018 г.
Взето бе решение относно отчет на Кмета на Община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Местните парламентаристи приеха отчет за дейността на Общински съвет –Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Общински съвет – Вършец взе решение относно учредяване право на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти публична общинска собственост.

Съветниците взеха решение за учредяване на възмездно право на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, за изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейна вода и за изграждане на канализационно отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33, /собственост на заявителите/, през поземлен имот публична общинска собственост.

Съветниците взеха решение за издаване на Запис на заповед от Община Вършец в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“.

Утвърдиха една маломерна паралелка в СУ “Иван Вазов“ град Вършец.

Съветниците гласуваха определянето на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Вършец, Кмет на Кметство - с. Долно Озирово и с. Спанчевци, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Общинските съветници взеха решение относно публикуване на агитационни материали във вестник „Вършец“, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Приета бе инвестиционната програма на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2019 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.


Спас ЗАРЧЕВ


20.09.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ