Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
  На 19 септември 2019 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2018 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

  На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова и общински служители. Липсваше заинтересованост от страна на гражданите, неправителствените организации и второстепенните разпоредители с бюджети.

  Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2018 г. беше презентирано от Красимира Тачева – Директор на дирекция «Обща администрация» и гл. счетоводител на общината. Изпълнението на бюджета за отчетния период възлиза на 7 373 423 лв., което представлява 83% спрямо годишния разчет и 127.64 % спрямо изпълнението за същия период на 2017 г. – стана ясно по време на обсъждането.

  Собствените приходи са в размер на 1 570 026 лв., съставляващи: данъчни приходи – 424 748 лв. и неданъчни приходи – 1 145 278 лв. Събираемостта на местните данъци е 95 %, при 84 % събираемост през 2017 г. Внесеният в общинската хазна туристически данък е в размер на 37 352 лв. при 34 444 лв. през 2017 г. , което показва по-активен туристически сезон . Общинските такси са събрани на 78 % , като в абсолютен размер сумата е 658 639 лв. Постъпленията от „Такса битови отпадъци” са в размер на 468 110 лв., което представлява 82 % от уточнения план . На 94,1 % е изпълнението и по § 40-40 „Постъпления от продажба на земя и ДА“ . Разходите по бюджета на общината са в рамките на постъпилите приходи, като не са допускани преразходи по дейности и параграфи.

  Първоначално приетата инвестиционната програма е изпълнена на 82 %, като през отчетната година постъпиха допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет , което води до нейната актуализация с нови обекти. Същите останаха преходни за 2019 г. и с осигурено финансиране от преходния остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на над 1 000 000 лева.

  Община Вършец е приключила 2018 г. без общински дълг, стана ясно от презентацията на отчета. През отчетния период Общината е работила по 5 проекта, финансирани със средства на Европейския съюз. Дейностите по 1 от тях са приключили и са отчетени. По останалите проекти изпълнението продължава и през 2019 г.

Спас ЗАРЧЕВ


19.09.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ