ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 26 февруари 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Съветниците приеха Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за третата година от мандата (2015-2019 г.)

Те актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 г.”

Общински съвет взе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 броя недвижими имота, собственост на община Вършец.

Съветниците определиха имотите с начин на трайно ползване пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставянето им под наем на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На заседанието бяха предоставени имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Съветниците взеха решение за определяне на представител на община Вършец в свиканото на 28.02.2019 г. в гр. Монтана Общо събрание на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр Монтана. Те гласуваха изрични пълномощия на зам.-кмета на общината Петър Стефанов като законен представител на община Вършец, който да участва в редовното заседание на дружеството и да представлява община Вършец и нейните интереси.

Местните парламентаристи приеха за сведение отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица при Община Вършец за календарната 2019 г.

Общинският съвет прие Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Вършец.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


27.02.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ