Новини

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 Г.
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 31 януари 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред беше от 18 точки.

Сред основните теми на заседанието беше приемането на стратегическия за дейността на община Вършец финансов документ - Бюджет 2019.

Общият размер на бюджета. на община Вършец по приходната и разходната му част е в размер на 7 857 000 лв. , в т.ч.за местни дейности – 3 828 454 лв. и за делегирани от държавата дейности – 4 028 546 лв.

През 2019 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци. Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е доста амбициозна и е на стойност 1 146 885 лв. Очаква се средствата по проектите, за които Общината сключи договори и ще изпълнява през 2019 г. по Европейски програми да са в размер на 6 млн. лв.

Заседателите приеха за сведение отчета на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. и за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

На заседанието бяха приети Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2019 г. , Културен календар по месеци и дейности на община Вършец за 2019 г. „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец”

Беше определен размера на финансиране през 2019 година на спортните клубове, туристическите дружества и сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

За спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на общината са заделени 10 000 лева за първото полугодие, а за пенсионерските клубове и организациите с нестопанска цел за 2019 година са утвърдени – 7 091 лева (без пенсионерските клубове в кв. Заножене и с. Драганица, които са в процес на пререгистрация).

Общинските съветници приеха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” на Община Вършец.

Беше взето решение относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Вършец, в размер на 750 лева.

Съветници утвърдиха разходите на Местната комисия по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ за календарната 2018 г. – за възнаграждения на членовете на комисията: по 130 лева на член или обща сума от 650 лв.

Беше приет План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Вършец.

Съветниците приеха решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Беше утвърдено задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП.

Общинските съветници взеха решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост на община Вършец ( за поставяне на кафе-автомати) и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот, представляващ част от бул. „България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД за изграждане на модерен хранителен магазин (супермаркет).

Общински съвет Вършец взе решение за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Бяха предоставени имоти от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Изказвания, питания, становища и предложения бяха останалите точки в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


01.02.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ