ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет - Вършец се проведе на 15 ноември 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Общинските съветници актуализираха поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 г.

Те взеха решение за за продажба на енергийните съоръжения, монтирани в трафопост „Старата река“, собственост на община Вършец, по реда на параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката.

На заседанието бе взето решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот - собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец.

Местните парламентаристи разгледаха и взеха решение по заявление от Светлана Георгиева Велинова с искане за допускане изработването на подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот в землището на с. Стояново, с отреждане „за паркинг, автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на около 241 куб.м едра и средна строителна дървесина на склад, собственост на община Вършец.

Бяха предоставени имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗ.

Съветниците разрешиха предоставянето на имоти – полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповеди за землището на с. Горно Озирово и землището на с. Черкаски на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

Местните законодатели взеха на решение относно издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“, сключен между Народно читалище „Христо Ботев -1900“- гр. Вършец и ДФ „Земеделие”.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


16.11.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ