ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ИНОВАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ ДАВАТ ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
През април 2016 г. Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) стартира международен проект HNV-Link: «Земеделие с висока природна стойност: обучение, иновации и знания“, който продължава до април 2019 г. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз за създаване на мрежа от заинтересовани страни, сближаваща науката и иновациите в земеделието с висока природна стойност. Мрежата работи на местно, национално и международно ниво.

Проектът се изпълнява от консорциум от 13 партньора от 11 страни-членки на ЕС и се фокусира върху събиране, разработване, трансфер и разпространение на различни иновативни решения за земеделските земи с висока природна стойност за подобряване както на социално-икономическата им жизнеспособност, така и екологичната им ефективност.

Сдружението СТЕП организира регионална среща по проект HNV-Link за обсъждане на възможните подходи за насърчаване и развитие на иновативно ВПС земеделие в Западна Стара планина и за споделяне на опита и уроците от посетените иновации в земеделски райони с висока природна стойност (ВПС) в Гърция, Румъния и Швеция.

Срещата се проведе на 9 ноември 2018 г. в хотелски комплекс „Тодорини кукли“ в с.Спанчевци. В нея взеха участие земеделски производители, работещи в земи с висока природна стойност и участници в посещенията за обмяна на опит; експерти от местните общини; представители на земеделски и екологични институции и организации; представители на организации със сродни интереси от други райони на страната.

Земеделските земи с висока природна стойност обхващат земи, в които земеделските практики поддържат или са свързани с изключително високо биоразнообразие. Те са важни за културното наследство, качествените и вкусни продукти, заетостта в селските райони и са приоритетни места за опазване в цяла Европа.

Земеделските земи с висока природна стойност са застрашени в Европа и България. Дългосрочните заплахи за земеделски системи с висока природна стойност са свързани с изоставяне и деградация на земята, и икономическото и социално маргинализиране на производителите. Основното предизвикателство е свързано с повишаване на социално-икономическата жизнеспособност на тези системи като едновременно с това се запазват тяхната природна ценност.

Вяра Стефанова - председател на СТЕП сподели: „Западна Стара планина е прекрасен пример за земеделски системи с изключителна природна стойност, които са застрашени от изоставащите темпове на икономическо развитие. Същевременно, мотивираните хора, които използват иновативни методи за развитие на стопанствата си и опазват природната стойност на района, са много повече, отколкото първоначално очаквахме. Горди сме, че можем да споделим техния опит в европейската мрежа на районите с висока природна стойност по проект HNV-Link!“

Евелина ГЕОРГИЕВА

____________________________________________________________________
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 по грантово споразумение No. 696391


12.11.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ