Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет - Вършец се проведе на 29 октомври 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 13 точки.

В началото на заседанието председателят на ОбС инж. Анатоли Димитров запозна общинските съветници с отговор на кмета на община Вършец във връзка с питане, отправено от група общински съветници, относно неизправности и липси на части от канализационната система в гр. Вършец, както и с отговор във връзка с отправено устно питане от общинския съветник Олга Яничкова относно ремонт в СУ «Ив. Вазов».

Общинският съвет прие План за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2018 – 2020 г.

Съветниците гласуваха изрични пълномощия на Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец, който да участва като представител на общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Монтана на 31.10.2018 г.

Общински съвет Вършец упълномощи кмета на община Вършец да подпише Запис на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на МРРБ - Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., в размер на 184 063,08 лева (левовата равностойност на 94 111,40 евро) за обезпечаване на авансово плащане по договор за национално съфинансиране по проект „Нови дестинации в трансграничния туризъм“.

Съветниците дадоха съгласие за участие в Учредителния комитет и членство на Община Вършец в Организацията за управление на Старопланински туристически район.

Местните парламентаристи дадоха съгласието си кметът на община Вършец да подпише тристранно споразумение, във връзка с Решения за налагане на финансови корекции, като предприеме съответните законови действия по подписването на споразумението.

На заседанието бе актуализирана „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.“

Общинските съветници взеха решение за провеждане на два публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти -публична общинска собственост на Община Вършец.

Бяха предоставени имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

ОбС – Вършец прие Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Вършец.

Съветниците взеха решение за финансиране с по 1000 лева група за народни танци «Чародейки» - Вършец , НЧ „Христо Ботев 1900“ – Вършец, НЧ „Пробуда 1934 Заножене“ – Вършец, НЧ „Просвета 1935“ - с. Спанчевци и НЧ„Просвета 1946“ - с. Долно Озирово за закупуване на костюми за народни танци и извършване на компенсирани промени по разходни параграфи в местната дейност по Бюджета на Общински съвет – Вършец.
Условието е преди усвояване на средствата, председателите на читалищата и ръководителите на групите да представят в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурите за закупените костюми.

ОбС - Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократни финансови помощи по300 лв. на Георги Богданов, Пепа Балджиева, Димитър Тошинов, Мирослав Методиев, Радослав Янчев и Георги Иванов.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


05.11.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ