ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет - Вършец се проведе на 19 септември 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 12 точки.

Общинските съветници приеха отчета на Бюджета на Община Вършец 2017 г.

Местните парламентаристи приеха изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, по предложение на кмета на община Вършец.
Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.
Забраната е задължителна за физическите лица, за юридически лица, за собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене и развлечения, игрални зали и други подобни, в които се упражнява търговска дейност и услуги и важи за часовите диапазони от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа, целогодишно.
С разрешение на кмета на общината може да бъде удължавано работното време на търговците по смисъла на Търговския закон след 23.00 часа, но с не повече от два астрономически часа.
Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението. Иззетите вещи се предават за пазене с приемо-предавателен протокол от актосъставителя на определен от кмета на общината служител от Общинска администрация – Вършец.
За нарушение на забраната се налагат следните наказания:
1. глоба за физически лица от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;
2. имуществена санкция за юридически лица от 1500 до 5000 лева, а при повторно нарушение от 5000 до 10000 лева.

Общинските съветници взеха решение за продажба на трафопост, собственост на община Вършец на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, по реда на Закона за енергетиката.

Те дадоха съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади и за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаван за продажба на употребяван багер - челен товарач, собственост на община Вършец.

Съветниците определиха за представител на Община Вършец в свиканото за 27.09.2018 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Монтана Ивайло Цветанов – общински съветник и председател на постоянната комисия по здравеопазване към ОбС Вършец, като му гласуваха изрични пълномощия, неговите позиции и мандат.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет 2720,58 лв. на „Медицински център – Вършец“ ЕООД за погасяване на най-належащи текущи задължения на дружеството.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет по 750 лева на Футболен клуб „Вършец 2012“, Спортен клуб по ориентиране „Незабравка 2004“, Обединен спортен клуб „Вършец“ и Футболен клуб „Озировци“.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет по 500 лева еднократна финансова помощ на Гоца Марков Марков, Борислава Илиева Угринова, Илия Димитров Начев и Пламен Рангелов Славейков.

Разглеждането на докладната записка за отпускане на финансови средства на НЧ „Пробуда 1934 – Заножене“, групата за народни танци „Чародейки“ и НЧ „Христо Ботев 1900“ за закупуване на костюми за народни танци за членовете на танцовите състави към тези институции бе отложено за следващото заседание на ОбС.

Изказвания, питания, становища и предложения бе последната точка в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


19.09.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ