ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2017 Г.
На 18 септември 2018 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2017 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова и общински служители.
Липсваше заинтересованост от страна на гражданите, неправителствените организации и второстепенните разпоредители с бюджети.

Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2017 г. и усвоените средства по Оперативни програми на ЕС бяха презентирани от Красимира Тачева – Директор на дирекция «Обща администрация» и гл. счетоводител на общината. Изпълнението на бюджета за отчетния период възлиза на 5 776 952 лв., което представлява 78,14 % спрямо годишния разчет и 100,07 % спрямо изпълнението за същия период на 2016 г. – стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи са в размер на 1 713 375 лв., съставляващи: данъчни приходи – 374 863 лв. и неданъчни приходи – 1 338 512 лв. Събираемостта на местните данъци е 83 %, при 76,86 % събираемост през 2016 г.

Внесеният в общинската хазна туристически данък е в размер на 34 444 лв. Въпреки силният туристически сезон се забелязва спад във вноските на туристическия данък от страна на хотелиерите.

Общинските такси са събрани на 98 % , като по някои от параграфите има преизпълнение с над 30 %, а в сравнение с 2016 г. изпълнението е с 6% по-високо.

Постъпленията от „Такса битови отпадъци” са в размер на 491 041 лв., което представлява 96 % от уточнения план и е с 2.77% повече в сравнение с 2016 г. Над 100 % е изпълнението и по § 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ .

Разходите по бюджета на общината са в рамките на постъпилите приходи, като не са допускани преразходи по дейности и параграфи.

Първоначално приетата инвестиционната програма е изпълнена на 58 %, като през отчетната година постъпиха допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет , което води до нейната актуализация с нови обекти. Същите останаха преходни за 2018 г. и с осигурено финансиране от преходния остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на над 1 000 000 лева.

Община Вършец е приключила 2017 г. без общински дълг, стана ясно от презентацията на отчета.

През отчетния период Общината е работила по 7 проекта, финансирани със средства на Европейския съюз. Дейностите по 4 от тях са приключили и са отчетени. По останалите проекти изпълнението продължава и през 2018 г. За периода усвоените средства по Оперативни програми възлизат на 971 346 лв.

Евелина ГЕОРГИЕВА


18.09.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ