ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
В периода 27.09.2016 г. – 27.07.2018 г. Община Вършец реализира проект BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на социалните услуги в общността.

Специфични цели:
- Създаване на нова устойчива социална услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" за хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Създаване на заетост, свързана с функционирането на новата социална услуга;
- Превенция на риска от институционализация на хората с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Предоставяне на качествени интегрирани услуги в новосъздадения Център чрез подбор, обучение, супервизия и методическа подкрепа на персонала.

Обща стойност на проекта - 499 896,60 лева. Продължителност - 22 месеца.

Целева група по проекта са хора с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Общият брой на потребителите, които получиха интегрирана социална услуга в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец бяха 85 представители на целевата група от 41, назначени домашни помощници.

Основни дейности, реализирани в рамките на проекта:
1. Организация и управление на проекта, набиране на потребители и подбор на персонала за предоставяне на социалните услуги;
2. Дейности по информиране и публичност – проведени начална и заключителна пресконференция, изработени брошури и плакати, публикувани прессъобщения;
3. Проведени въвеждащо и поддържащо обучениe на персонала за предоставяне на услугите; Разработена методология за дейността на центъра за почасово предоставяне на услуги;
4. Предоставени интегрирани почасови социални услуги в общността и в домашна среда за срок от 19 месеца;
5. Предоставена психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги – по 19 консултации за всеки назначен домашен помощник;
6. Предоставена мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност – по 9 консултации за всеки потребител на услугата;
7. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, чрез доставка на специализирано транспортно средство – микробус, адаптиран за хора с увреждания.

Таня ПЕТРОВА
_____________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец” ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0290-C01.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


23.07.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ