ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 3 юли 2018 г. в Заседателната зала на Общинска администрация – Вършец се проведе извънредна сесия на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха 11 от общо 13-те общински съветници.
Приетият дневен ред бе от една точка – актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.“

Единодушно, с 11 гласа "ЗА", съветниците решиха да допълнят Програмата с нов раздел – „Общински имоти от първостепенно значение “, в който да бъде включен поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 306 092 кв.м., с начин на трайно ползване „горска територия“.

Актуализацията на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.“ се налага във връзка с кандидатстване на Община Вършец за финансиране с проект „Обновяване на градски парк, гр. Вършец“.

Евелина ГЕОРГИЕВА


03.07.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ