ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 25 юни 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 21 точки.

Общинските съветници взеха решение Община Вършец да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с три проекта: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура на гр. Вършец“ и „Обновяване на градски парк, гр. Вършец“.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 помещения от сграда, представляваща „Амфитеатър“ в гр. Вършец; провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 14 броя недвижими имота, собственост на община Вършец; провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади, на собственици на пасищни селскостопански животни.

На заседанието бе разглеждано заявление от директора на Областно пътно управление гр. Монтана за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения от сондаж, находящ се в м. “Топилата“ в землището на с. Спанчевци.

Общинският съвет разгледа заявление от д-р Петър Петров от гр. Вършец и взе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на кметството в с. Г. Озирово, за лекарски кабинет.

Бе разгледано заявление от Георги Савовски, от гр. Враца с искане за допускане изработването на ПУП, с цел промяна на предназначението на поземлен имот в землище с. Спанчевци, с ново предназначение „за животновъдна ферма“, както и заявление от Петрана Трендафилова от гр. Вършец, с искане за издаване на виза за проектиране на скатен покрив върху недвижим имот – съсобственост на Община Вършец.

Съветниците взеха решение за предоставяне на 6 броя земеделски имота, собственост на община Вършец, нахадящи се в землището на гр. Вършец и с. Черкаски на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев.

Общинските съветници приеха Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Вършец за периода 2018-2022 г.; Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2019 г.; Годишен финансов отчет за 2017 г. за дейността на „Медицински център -Вършец" ЕООД.

Приети бяха предложенията на Общинска администрация Вършец за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, в Наредбата за регулиране на броя на бездомните кучета и котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на община Вършец. Актуализиране бе Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.

Общинският съвет отпусна от собствения си бюджет 2000 лв. на Танцова формация „Стрешер“ към НЧ „Просвета 1922 – с. Горно Озирово“ за закупуване на костюми за народни танци; 300 лева за награда на 19- годишния Иван Тодоров, спечелил бронзов медал на Държавно първенство по бокс; еднократна финансова помощ от 300 лева на Тодорка Петрова и еднократна финансова помощ от 500 лева на Катя Костадинова – Гаврилова.

Изказвания, питания, становища и предложения бяха останалите точки в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


26.06.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ