ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
Кметът на Община Вършец инж. Иван Лазаров, заедно с кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на компостираща инсталация на битови отпадъци с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Церемонията по парафиране на договора се състоя в Министерството на околната среда и водите. Стойността на подписания договор е 3 739 389.06 с ДДС.

Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вършец и Берковица, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в оползотворяем ресурс – компост.

Другото важно значение на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци в общините. Капацитетът на компостиращата инсталация ще е 3 700 т./г. и ще бъде разположена на територията на Община Берковица. Компостиращата инсталация ще преработва разделно събрани зелени битови отпадъци от населените места на територията на двете общини и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и машини, техника и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на зелените биоотпадъци в община Вършец и община Берковица. Ще бъдат доставени 232 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци с обем на всеки контейнер 1,1 куб.м, 1 брой камион за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци, 1 брой бордови автомобил и 1 брой шредер.

Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини и разкриване на нови работни места.

С изпълнението на проекта Общините Вършец и Берковица ще увеличат количеството на рециклирани и оползотворими отпадъци и ще се намали количеството на депонирани отпадъци в Депо Монтана. Друга полза за двете общини е намалението на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците с 50 %. С успешното приключване на оценката на проекта и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ стойността на спечелените проекти от Община Берковица за периода 2015-2018 г. по линия на национално и европейско финансиране възлиза на 29 млн. лева.


30.05.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ