БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

инж. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


Родена на 23.08.1965 г.

Завършва средно образование в ЕСПУ „В.Коларов” гр. Вършец със златен медал. Завършила висше образование с магистърска степен във Висшия селскостопански институт „Васил Коларов” гр. Пловдив, квалификация Инженер агроном, специалност “Полевъдство”.
Допълнително придобита педагогическа правоспособност с квалификация „Преподавател в средните учебни заведения по растениевъдни науки”.
Общински съветник в Общински съвет – Вършец, мандат 2007 - 2011 г. Работила е като Изпълнителен директор на “Елснер София” ЕООД до октомври 2010 г.
Семейна, с две деца.


ЗА КОНТАКТИ:
Тел.: 09527/22-22, вътр. 23
Е-мeйл: sekretar_varshets@abv.bg
©2008 Община ВЪРШЕЦ