ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
  Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация


  Приложение 1


  Приложение 2


  Приложение 3


  Приложение 4


  Приложение 5


  Списък на информациите, класифицирани като служебна тайна.


  Заповед служебна тайна.


  Отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2018


©2008 Община ВЪРШЕЦ