ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧОбщина ВършецАдрес: 3540 гр. Вършец

             обл. Монтана

             бул. “България” № 10


Е-mail: admin_varshetz@mail.bg


Телефони: 09527/ 22-22, 20-02


Централа: 0875 328 951


Факс: 09527/23-23

 Виж с Google Maps


©2008 Община ВЪРШЕЦ