14.09.2015 .
: BG161PO001/3.2-02/2011/022
" - , "

: 3540 .

             .

             . 10


-mail: admin_varshetz@mail.bg


: 09527/ 22-22, 20-02


: 0875 328 951


: 09527/23-23

2008