: BG161PO001/3.2-02/2011/022 : - ,

: 3540 .

             .

             . 10


-mail: admin_varshetz@mail.bg


: 09527/ 22-22, 20-02


: 0875 328 951


: 09527/23-23

  Google Maps


2008