ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

       ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "СЛЪНЦЕ"

          

ОДЗ "Слънце" е единственото по рода си в град Вършец. В заведението има 1 яслена, 3 градински и 1 предучилищна групи, сформирани по възрастов признак. В ОДЗ "Слънце" работят 9 педагогически специалисти с магистърска степен на образование, 9 души непедагогически персонал и 5 медицински сестри.Те влагат своите усилия в развитието на детските умствени и физически способности, укрепване на психическото и физическото здраве на децата чрез познаване индивидуалните възможности и изграждане на хармония във физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. ОДЗ "Слънце" е с традиции в предучилищното образование, но новаторските идеи на педагозите са насочени към осигуряване на образователни модели съобразно европейските ключови компетенции за подобряване на образователните постижения на подрастващите. Цели се равен достъп до предучилищно образование на всички деца, както и превръщането на детската градина в значимо за децата пространство за игра, познание, общуване и творчество, гарантиращо индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото на всяко дете.
През тази учебна година ОДЗ”Слънце” се включи в кампанията “Участвам и променям”,която е по инициатива на омбудсмана на РБългария.Целта й е възпитаване на желание за активно включване в празници,обичаи и традиции чрез приобщаване към културни еталони.


          

 

 

горе   
©2008 Община ВЪРШЕЦ