ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 31.05.2019г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 117/16.05.2019г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ, за деклариране на съгласие за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII и УПИ IX в кв. 65 от подробния устройствен план на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 122/20.05.2019г. относно разглеждане на заявление вх .№ 9400 - 1175/13.05.2019 г. от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, с искане за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението от земеделска в неземеделска земя на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и магазин“, както и допускане изработването на парцелерни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 116/16.05.2019г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 121/20.05.2019г. относно кандидатстване на община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършец” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 119/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“,  финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 120/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 123/20.05.2019г. относно разглеждане на заявление вх. № 3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко Николов Асенов – Председател на настоятелството на Народно читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/23.05.2019г. относно закупуване на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 126/23.05.2019г. относно вземане на решение по Докладна записка вх. № 110/14.05.2019г. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕОО.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

 

10.    Докладна записка вх. № 125/22.05.2019г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и помощ за деца сираци и полусираци.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

11.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019г. относно разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019г. относно Вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 06.06.2019 год. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

12.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 124/22.05.2019г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх. № 103/09.05.2019г. и Вх. № 106/10.05.2019г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

13.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Уведомени и получили материали общински съветници:

 

 

Инж.Анатоли Георгиев Димитров……………          Адриана Николова Николова……………

 

 

Вътко Данаилов Маринов……………………..          Иван Димитров Андров………………….

 

 

Гинка Игнатова Апостолова…………………..          Олга Кирилова Яничкова………………..

 

 

Васил Георгиев Замфиров……………………..          Благовест Радославов Христов………….

 

 

Ивайло Величков Цветанов……………………          Георги Ангелов Найденов……………….

 

 

Антоанета Иванова Коцина……………………          Георги Ценков Иванов……………………

 

 

Сашо Борисов Сълков………………………….

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец