ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 1,т. 2, т. 3 от Правилника за дейността свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 10.05.2018г. (четвъртък) от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 113/28.03.2018г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 140/30.04.2018г. относно одобрен проект N ROBG-471 “Нови дестинации в трансграничния туризъм“ по Покана за представяне на предложения 3, Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 144/02.05.2018г. относно вземане на решение за предоставяне за поддържане и стопанисване на сграда с идентификатор 12961.40.913.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 143/02.05.2018г. относно Заявление вх. № 9400-30/08.01.2018 г., от Елза Викторова Петрова с адрес: гр. София, кв. “Илиянци“, ул. “Грозден“ № 40, с искане за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за допускане изработването на ЧИ на ПУП, за обособяване на самостоятелен поземлен имот към сградата на казана за изваряване на ракия в с. Горна Бела Речка. Целта е закупуване на имота от община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 142/02.05.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 1 бр. употребявано моторно превозно средство, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 135/27.04.2018г. относно промяна на наименованието на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в изпълнение разпоредбата на параграф 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 04.11.2016 г., за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,приет с Постановление № 243 на Министерски съвет от 1998 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 148/04.05.2018г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение, и помощ за деца сираци и деца от многодетни семейства

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 139/30.04.2018г. относно предложение за отмяна на разпоредбата на чл.72, ал. 4 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приетa с Решение № 77 от Протокол № 10/29.03.2012 год. на Общински съвет – Вършец, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 126/18.04.2018 г. относно промяна на наименование на постоянно действаща комисия към Общински съвет – Вършец.                                                    

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128 /20.04.2018 г. относно Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал.1, т.3 и т.5 от Допълнителните разпоредби на закона и чл. 34, ал.5 от ЗМСМА.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

Уведомени и получили материали общински съветници:

 

 

Инж.Анатоли Георгиев Димитров……………             Адриана Николова Николова……………

 

 

 

Вътко Данаилов Маринов……………………..             Иван Димитров Андров………………….

 

 

 

Гинка Игнатова Апостолова…………………..            Олга Кирилова Яничкова………………..

 

 

 

Васил Георгиев Замфиров……………………..             Благовест Радославов Христов………….

 

 

 

Ивайло Величков Цветанов……………………            Георги Ангелов Найденов……………….

 

 

 

Антоанета Иванова Коцина……………………            Георги Ценков Иванов……………………

 

 

 

Сашо Борисов Сълков………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

                                      Олга Яничкова

                                                                                          Зам. председател на Общински съвет - Вършец