ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 19.12.2018г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрацияВършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 368/11.12.2018 г. относно актуализация на бюджет 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 367/11.12.2018 г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2019 г.

 

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 362/10.12.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи, публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 364/10.12.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за прилагане на действащия регулационен план към кадастралния план на с.Черкаски по отношение на УПИ IV, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 33.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 363/10.12.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 369/11.12.2018 г. относно предложение завземане на  решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, за прекратяване на съсобственост на УПИ в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец, включващо поземлени имоти с идентификатори 12961.422.766 и 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 365/10.12.2018 г. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2019 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 371/13.12.2018 г. относно вземане на решение по молба за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 346/12.11.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                             инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                             Председател на Общински съвет - Вършец